Yleisohjeet remonttien toteutukseen

A. Pyydämme ystävällisesti huoneistoremonttien yhteydessä huomioimaan seuraavat ohjeet

1.TYÖSKENTELYAJAT, TIEDOTTAMINEN

Korjaustyöt on suoritettava arkipäivisin klo 7-20 välisenä aikana ja lauantaisin klo 8-18 välisenä aikana. Sunnuntaisin tai juhlapyhinä ei melua aiheuttavia korjaustöitä saa tehdä. Korjaustöiden alkamisesta ja työn kestosta on syytä ilmoittaa naapureille. Meteliä on helpompi sietää, kun tietää milloin työt tulevat loppumaan. Naapurisopu säilyy sitä paremmin mitä aiemmin illansuussa korjaustyöt lopetetaan.

2. YLEISTEN TILOJEN SIIVOUS

Korjaustöiden tilaajan / suorittajan on huolehdittava porrashuoneiden ylimääräisestä siivouksesta jokaisen työpäivän jälkeen. Porrashuoneissa tulee kulkea remonttitarvikkeiden kanssa siten, että pinnat eivät vaurioidu. Kaikkien syntyvien vaurioiden korjauskuluista vastaa korjaustyön teettäjä.

3. JÄTTEET

Korjaustyössä syntyvien jätteiden poiskuljetuksesta on huolehdittava omatoimisesti. Jätteidenkuljetuksen voi hoitaa itse tilaamansa jätelavan avulla tai kuljettamalla jätteet esim. peräkärryllä HSY:n keräyspisteisiin. Lisätietoa rakennusjätteiden kuljetuksista ja jäteasemien sijainnista ja aukioloajoista saat HSY:n sivuilta. Yhtiön jäteastioihin ei saa sijoittaa rakennusjätteitä. Jätelavan sijoituspaikasta voi sopia kiinteistöhuollon tai isännöitsijätoimiston kanssa.

4. LVI-LAITTEIDEN JA SÄHKÖLAITTEIDEN MUUTOSTYÖT

LVI- ja sähkölaitteiden muutos- ja korjaustöitä saa tehdä ainostaan ko. alan ammattihenkilöstö. Ko. erityistöihin liittyvät muutostyösuunnitelmat tulee esittää ennen töiden alkamista isännöitsijälle.

5. VESIKATKOT

Mahdollisista vesikatkoista on sovittava kiinteistöhuollon kanssa vähintään kaksi päivää ennen suunniteltua vesikatkoa. Korjaustyön suorittajan tai tilaajan on huolehdittava ilmoitukset vesikatkosta ilmoitustauluille vähintään kahta päivää ennen vesikatkoa. Työntekijän tulee selvittää itselleen vesisulkujen sijainti ennen työn aloittamista.

6. TULITYÖLUPA

Mikäli korjaustöiden yhteydessä tehdään palovaaraa aiheuttavia töitä (mm. hitsaus-, juotos-, laikkaleikkaustyöt tai kuumailmapuhallintyöt) on ennen ko. töiden aloittamista työlle hankittava nk. tulityölupa yhtiön edustajalta.

7. VAKUUTUKSET

Huoneiston omistajan tulee ehdottomasti ottaa nimenomaan ko. huoneistoon kohdistuva kotivakuutus ennen korjaustöiden aloittamista. Taloyhtiön vakuutukset eivät kata mitään irtaimistolle tai tavanomaista tasoa paremmille kalustuksille ja pintamateriaaleille aiheutuvia vahinkoja. Korjaustyön tilaajan tulee huolehtia siitä, että hänen käyttämillään urakoitsijalla on voimassaolevat vastuuvakuutukset. Vakuutusyhtiöiden sivuille pääset mm. linkkilistamme kautta. Yleistä vakuutustietoa ja vakuutusten vertailusivut löydät vakuutusneuvonnan sivuilta.

8. LAAJEMMAT MUUTOSTYÖT

Mikäli korjaustöiden yhteydessä muutetaan nykyisiä järjestelyjä oleellisesti puuttumalla kiinteistön rakenteisiin (ammeiden poisto, suihku tilalle, seinien siirto yms) tai putkistoihin, niin korjaussuunitelmat tulee toimittaa isännöitsijätoimistoon etukäteen tarkastettavaksi. Oleelliset muutokset vaativat vähintään yhtiön luvan, rakennuslupien tarpeellisuus on syytä selvittää tapauskohtaisesti.

9. KYLPYHUONEIDEN VESIERISTYKSET JA NIIDEN TARKASTUTTAMINEN, RAPORTTILOMAKE

Kylpyhuoneiden korjaustöiden yhteydessä tulee vesieristykset kunnostaa tai uusia nykymääräykset täyttäviksi. Useissa taloyhtiöissä taloyhtiö osallistuu vesieristeiden uusimiskuluihin, mahdollinen kustannuksiin osallistuminen on aina asoittava etukäteen isännöitsijän kanssa. Vesieristystyöt on suoritettava aina koko märkätilaan ja niiden tekemiseen on käytettävä asianmukaisia valmisteita. Linkkilistamme kautta pääsee useiden eri vesieristysvalmistajien sivustoille.

Vesieristykset tarkastutetaan aina taloyhtiön nimeämällä tarkastajalla. Vesieristyksien tarkastaminen yhtiön puolesta ei siirrä vastuuta eristyksitä taloyhtiölle. Vesieristystyön suorittajalla on aina työlleen rakennusalan yleisten sopimusehtojen mukaisesti kahden vuoden takuu työlleen ja kymmenen vuoden vastuu. Vesieristyksiä saa tehdä ainoastaan korjausrakentamisen ammattilainen.

Kylpyhuoneiden korjaustöiden yhteydessä noudatetaan kohdassa kylpyhuoneremonttien yhteydessä noudatettavat käytännöt selostettuja periaatteita.

B. Asunto-osakeyhtiölain muutostyö- ja kunnossapitovastuupykälät

Asunto-osakeyhtiölain ja asunto-osakeyhtiöasetuksen löydät täydellisenä oikeusministeriön ylläpitämästä Finlex-sivustosta.

OIKEUS TEHDÄ MUUTOSTÖITÄ HUONEISTOONSA

Osakkeenomistajalla on laajahko oikeus tehdä muutoksia huoneistoonsa. On kuitenkin muistettava, että pääsääntöisesti taloyhtiö ei ota vastuulleen asuntoon sen valmistumisen jälkeen myöhemmin tehtyjä erityisiä lisärakenteita tai oleellisia muutostöitä.

MUUTOSTÖISTÄ SÄÄDETÄÄN VUODEN 2010 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN II-OSASSA ”KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖT”.

Tutustu asiaan liittyvään huoneistoremonttiohjeiden pysyväisohjeeseen ja erityisesti ohjeen lopussa oleviin otteisiin Asunto-osakeyhtiölaista.

KUNNOSSAPITOVASTUU

Osakkeenomistajan ja taloyhtiön välistä, asunto-osakeyhtiölakiin perustuvaa kunnossapitovastuuta on selvitetty Suomen Kiinteistöliiton laatimissa kirjasissa ”vastuunjako asunto-osakeyhtiössä” ja saman oppaan laajemmassa painoksessa selitystekstein.

Usein tulkintoja herättävä kysymys on kylpyhuonekorjausten korjausvastuu erilaisten vahinkotilanteiden yhteydessä. Kiinteistöissä, joissa kylpyhuone on ollut alkuperäisvaruste ja se on edelleen siinä paikassa, johon se alunperinkin on rakennettu ei erityisiä tulkintaongelmia ole.

Vastuunjakoa joudutaan tulkitsemaan erityisesti silloin, kun kyseessä on vuosisadan alussa rakennetut kiinteistöt, joissa kylpyhuoneita ei ole ollut alkuperäisvarusteena. Useimmiten tällöin jälkikäteen rakennettujen kylpyhuonetilojen ensisijainen kunnossapitovastuu on osakkaalla.

Kannattaa aina ottaa vähänkin epäselvissä tapauksissa ennen laajojen korjaustöiden aloittamista yhteyttä isännöitsijätoimistoon.

KUNNOSSAPITOVASTUUSTA SÄÄDETÄÄN VUODEN 2010 ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN II-OSASSA ”KUNNOSSAPITO- JA MUUTOSTYÖT”.

Tutustu asiaan liittyvään huoneistoremonttiohjeiden pysyväisohjeeseen ja erityisesti ohjeen lopussa oleviin otteisiin Asunto-osakeyhtiölaista.

Muutamia oikeustapauksia vastuunjaosta

Hovioikeuden tuomioita (vanhan As-Oy lain aikana) liittyen kunnossapitovastuuseen, kommenttitekstit on kirjoittanut varatuomari Pekka Arjasmaa:

Jos osakkeenomistaja on muuttanut jonkin huoneiston käyttötarkoitusta, yhtiö ei vastanne muuttuneen käyttötarkoituksen vaatimista rakenteista. Esimerkkinä voi olla entiseen vaatehuoneeseen rakennettu sauna, jonka vedeneristykset pettävät ja kosteutta pääsee rakenteisiin. Koska kysymyksessä ei ole alun perin ollut kostea tila, yhtiön ei tarvitse rakentaa sitä nykyiset vedeneristysnormit täyttävään muotoon. Yhtiöllä on oikeus lain mukaan suorittaa välttämätön korjaustyö, joten yhtiö voi kuivattaa rakenteet vaurioiden minimoimiseksi. Koska kysymyksessä on jälkikäteen rakennettu tila, osakas vastaa viime kädessä korjauskustannuksista.

Tämä kanta hyväksyttiin seuraavassa Helsingin hovioikeuden ratkaisussa:

Helsingin HO 4.4.2001 nro 915 ”Osakkeenomistajan hallitsemaan huoneistoon oli ennen nykyistä osakkeenomistajaa rakennettu suihkutila siten, että vedeneristys oli tehty puutteellisesti. Osakas velkoi kosteusvauriokorjauskustannuksia asunto-osakeyhtiöltä. Hovioikeus katsoi, että huoneistoihin alun perin samantasoisena rakennetun lattiakaivottoman wc:n muuttaminen toisenlaista rakennustapaa edellyttäväksi suihkutilaksi oli merkinnyt muutöstyön kohteena olevan tilan käyttötarkoituksen olennaista muuttumista. Yhtiöjärjestyksestä ja isännöitsijäntodistuksesta ei voinut päätellä, että 1900-luvun alkupuolella rakennetussa kerrostalohuoneistossa olisi ainakaan alun pitäen ollut suihkutilaa ja kylpyhuonetta. Hovioikeus hyväksyi käräjäoikeuden päätöksen, jolla osakkaan velkomiskanne hylättiin lukuun ottamatta rakenteiden kuivauskustannusta koskevaa vaatimusta.”

Osakkeenomistaja kantaa lähtökohtaisesti itse riskin lisäyksistä, jotka hän lakiin perustuvan suhteellisen laajan muutostyöoikeutensa perusteella huoneistossa toteuttaa. Tämä on ymmärrettävää, koska yhtiöllä ei juuri ole käytännössä mahdollisuuksia esimerkiksi rajoittaa osakkeenomistajan toteuttamia asumisen tason kohottamiseen tähtääviä muutostöitä. Yhtiön kunnossapitovastuu ulottuu pääsäännön mukaan vain siihen tasoon, jolla korjattava kohde saatetaan alkuperäiseen tai yhtiön muutoin rakennuksen elinkaaren aikana toteuttamaan tasoon, lisäkustannuksia aiheuttavien huoneistokohtaisten lisäysten jäädessä osakkeenomistajan vastattaviksi

Helsingin HO 27.8.1975 nro 558

”Asunto-osakeyhtiön suorittaessa rakennuksessaan vesi- ja viemärijohtojen uusimistöitä se oli joutunut purkamaan ja saattamaan ennalleen A:n teettämät tiiliseinärakenteet ja muovikaton, joiden peittäminä vaihdetut putket olivat olleet. Kun sanotunlaisista erikoisrakenteista aiheutuneen kustannuksen oli yleensä katsottava kuuluvan osakkaan eikä yhtiön vastattaviin, HO velvoitti A:n korvaamaan yhtiölle sanottujen rakenteiden uusimiskustannukset.”

Helsingin HO 30.3.1994 N: S 92/1709, tuomio 1260

”Huoneiston aikaisempi omistaja oli asunto-osakeyhtiön tieten ja suostumuksella rakentanut lisätilaa huoneistonsa pohjakerrokseen ottamalla käyttöön rakennuksen alta tilaa, joka oli alun perin tarkoitus jättää kaivamattomaksi alustatiloiksi. Kysymys oli lisätilassa myöhemmän osakkeenomistajan omistusaikana ilmenneiden vesivahinkojen korjausvelvollisuudesta, joiden oli katsottava johtuneen lisätilan hyvän rakennustavan vastaisesta rakentamisesta.

Hovioikeus katsoi, että asunto-osakeyhtiö ei vastaa osakkeenomistajan seuraajaa kohtaan sellaistenkaan aikaisemman osakkeenomistajan osakashallinnassa olleissa tiloissa tekemien virheellisten lisärakenteiden korjaamisesta, joista yhtiö muutoin lain nojalla vastaisi. Lisärakentamisen suorittanut osakkeenomistaja ei voinut siirtää seuraajalleen parempaa oikeutta yhtiötä kohtaan kuin hänellä itsellään on ollut.”

Korkeimman oikeuden tuomio 2003:80: Asunto-osakeyhtiö ei vastuussa osakkeenomistajan tekemistä lisävarusteista

Teksti julkaistu alunperin Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen tiedotteessa 5/2003.

”Asunto-osakeyhtiön omistaman rakennuksen eräässä huoneistossa oli rakennuksen virheellisestä rakennustavasta johtuneiden kosteusvaurioiden korjaamisen yhteydessä jouduttu uusimaan osakkeenomistajan huoneistoon hankkima, yhtiön muiden huoneistojen tasoa kalliimpi lattian pinnoite ja lämmitysjärjestelmä. Tästä aiheutui suuremmat kustannukset kuin huoneiston kunnostamisesta muiden huoneistojen tasoa vastaavaksi olisi aiheutunut. Syntyneet lisäkustannukset jäivät osakkeenomistajan maksettavaksi.

KKO katsoi ratkaisussaan, että oli riidatonta, että A:n huoneiston lattian uusiminen on johtunut yhtiön vastuulla AOYL 78 §:n mukaan olleiden rakennevirheiden korjaamisesta ja että yhtiö on sen vuoksi sinänsä ollut velvollinen kustannuksellaan kunnostamaan myös lattian. Yksittäisten osakkeenomistajien toteuttamien muutosten vuoksi yhtiön huoneistot voivat kuitenkin varustelultaan huomattavastikin poiketa sekä toisistaan että yhtiön alunperin kustantamasta tasosta. Koska osakkenomistajalla lain mukaan on muutostyöoikeus, oli korkeimman oikeuden mukaan perusteltua lähteä siitä, että osakkeenomistajan hallinnassaan olevassa huoneistossa toteuttamista muutoksista mahdollisesti aiheutuva lisäkustannusten riski kuuluu vastaavasti osakkeenomistajalle eikä yhtiölle.

Vaikka korjaustöiden tarve huoneistossa sinänsä johtuisi yhtiön kunnossapitovastuun piiriin kuuluvista seikoista, vahinkoriski kohdistuu siten osakkeenomistajaan siltä osin kuin huoneiston ennallistaminen siinä toteutettujen muutosten tai parannusten vuoksi aiheuttaisi yhtiön kannalta merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia. Tällöin huoneiston erityisvarustelun saattaminen entistä vastaavaan tilaan edellyttää, että osakkeenomistaja vastaa itse mainitunlaisista lisäkustannuksista. Yhtiön osallistuminen vahinkoriskiin siltä osin kuin se edellä todetuin tavoin kuuluu osakkeenomistajalle ei olisi osakkeenomistajien yhdenvertaisuuden kannalta asianmukaista.

KKO totesi lisäksi, että yhtiön ja osakkeenomistajan välisen riskinjaon kannalta ei ole merkitystä sillä, onko kyseinen erityisvarustelu asennettu huoneistoon nykyisen vai jonkun edeltävän osakkeenomistajan hallinta-aikana ja onko osakkeenomistaja selvillä siitä, että varustelu ei kuulu huoneiston alkuperäiseen sisustukseen, vaan on tehty asunto-osakeyhtiölain 77 §:ssä tarkoitetun muutosoikeuden perusteella (ks. KKO 1991:160). Ratkaisevaa on, onko huoneiston varustelu tällaisten muutosten vuoksi muista huoneistoista sillä tavoin poikkeava, että tällä seikalla on olennaista merkitystä ennallistamisesta aiheutuvien kustannusten kannalta.

Edellä esitetyillä perusteilla Korkein oikeus katsoi, ettei asunto-osakeyhtiö ole velvollinen vastaamaan A:n omistaman huoneiston lattian ennallistamisesta aiheutuneista, yhtiön kanteessa tarkoitetuista lisäkustannuksista.”