Hallituksen jäsenille tarkoitettua informaatiota

Yhtiökokouksen valitsema hallitus huolehtii taloyhtiön asioiden asianmukaisesta hoidosta yhtiössä sovitun linjan, yhtiöjärjestyksen ja asunto-osakeyhtiölain mukaisesti.

Hallitus ei itse tee käytännön asioita vaan järjestää ja valvoo, että asiat hoidetaan sovitulla tavalla. Apuna tässä ovat isännöitsijämme ja muu henkilökuntamme.

Olemme aina pyrkineet avoimeen ja luottamukselliseen yhteistyöhön asiakkaidemme hallituksien kanssa ja tähän liittyen oletpa vanha tai uusi hallituksen jäsen tiedoksesi:

YHTIÖN ASIAKIRJOIHIN TUTUSTUMINEN
  • Sinulla on hallituksen jäsenenä aina oikeus tutustua kaikkiin taloyhtiön asiakirjoihin.
  • Voit toimistollamme läpikäydä kaikissa isännöimissämme kiinteistössä olevan yhtiösi asiakirjajärjestelmän ”Kiinteistön Musta Laatikko”, jossa asiakirjat ovat loogisesti ryhmitelty neljään eri mappiin. Mappien välilehdillä on selostettu mitä kulloinenkin asia koskee joten mappisarja toimii myös erinomaisena opiskeluvälineenä uudelle jäsenelle. Sovi tutustumisajankohta etukäteen.
  • Pääset tutustumaan vanhoihin hallituksen ja yhtiökokouksien pöytäkirjoihin sähköisesti lähes jokaisessa taloyhtiössä käytössä olevan sähköisen huoltokirjan kautta. Saman huoltokirjan kautta voit tehdä sähköisesti vikailmoitukset.
  • Voit aina kysyä meiltä neuvoa. Mikäli emme osaa vastata niin selvitämme asian tarvittaessa yhteistyökumppaneidemme kanssa.
KIINTEISTÖLIITON JÄSENPALVELUT JA KIINTEISTÖLEHTI

Mikäli yhtiösi on Kiinteistöliiton jäsen niin käytettävissäsi on liiton laki- ja rakennustekniset neuvontapalvelut, tarvittavat jäsentunnukset saat pyytämällä toimistoltamme. Jäsenyhtiöiden hallituksen puheenjohtajien osoitteella tulee Kiinteistölehti, jonka toivomme kiertävän kaikkien hallituksen jäsenten käsien kautta. Lähes kaikki yhtiömme ovat jäseniä.

TIEDOTTEET HALLITUKSELLE AJANKOHTAISISTA ASIOISTA
  • Saat vuosittain 1-2 kiertokirjettämme, joissa kerromme ajankohtaisista asioista. Syksyisin toimitamme hyvissä ajoin ennen kokouksia hallituksen jäsenille ehdotuksen seuraavan vuoden isännöintipalkkioksi.
  • Nettisivujemme avauslehdellä on suora linkki Isännöintiliiton jatkuvasti päivittyviin uutissivuihin. Seuraamalla näitä ja Kiinteistöliiton sivuja pysyt hyvin selvillä alan ajankohtaisista asioista.
TALOYHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENEN CHECK-LISTA – TARKISTA TALOYHTIÖSI TILANNE!

Kiinteistöliiton asunto-osakeyhtiötyöryhmä on koonnut taloyhtiöiden hallituksille työkaluksi tarkistuslistan, jonka avulla voi tarkistaa oman taloyhtiön tilan sekä perehtyä hallituksen jäsenen kannalta tärkeisiin asioihin. Hallitus vastaa osakkaille, että taloyhtiötä hoidetaan hyvin!

Tarkistuslista koostuu neljästä osioista, jotka käsittelevät seuraavia asiakokonaisuuksia:

  • Taloyhtiön lakiasiat ja yhtiön hallinto
  • Taloyhtiön sopimus- ja talousasiat
  • Taloyhtiön tekninen kunto
  • Asukkaille tiedottaminen

Yksi hyvä tapa on käydä tarkistuslista läpi yhdessä koko hallituksen kanssa ja käsitellä tarvittavat asiat hallituksen kokouksessa. Jos vastaukset painottuvat merkittävästi kyllä-vastauksiin, on taloyhtiönne hyvässä tilanteessa. Ei-vastauste osalta on syytä selvittää kyseiset kohdat yhdessä isännöitsijän tai hallituksen puheenjohtajan kanssa. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan ei tarvitse painia taloyhtiön asioiden kanssa yksin, vaan pätevä isännöitsijä pystyy auttamaan taloyhtiötä.

KOULUTTAUTUMINEN

Voit ottaa asioista selvää tutustumalla yhtiön asiakirjoihin, kysymällä meiltä ja läpikäymällä nettisivumme, joiden linkkien kautta pääset kymmenille mielenkiintoisille kiinteistöalan sivustoille. Voit myös lainata meiltä alan kirjallisuutta tai voimme hankkia sopimuksen mukaan hallitustyöskentelyyn liittyviä opaskirjoja kaikille hallituksen jäsenille jollei teille niitä jo ole hankittu.

Voit myös osallistua alan messuihin, jolloin maksullisten messujen osalta taloyhtiö pääsääntöisesti korvaa kulut.

Omatoimisen opiskelun lisäksi on mahdollisuus osallistua Kiinteistöliiton, Isännöintiliiton ja Kiinteistöalan koulutuskeskuksen järjestämiin seminaari tai koulutustilaisuksiin.

Taloyhtiöiden hallitusten toiminnan kehittämiseksi ja osaamisen parantamiseksi luotiin Kiinteistöliiton ja Opintotoiminnan keskusliiton kehityshankkeessa syksyllä 2009 yhtenäinen koulutusjärjestelmä.

Koulutusjärjestelmän käyttöönotto aloitettiin vaiheittain vuonna 2010 ja kulloinkin saatavilla oleva tarjonta on esitelty Kiinteistöliiton sivuilla.

Jokaiselle 2-3 tunnin mittaiselle jaksolle on määritelty koulutukselliset tavoitteet sekä luotu koulutusaineisto. Kunkin jakso on itsenäinen koulutustapahtuma.

Koulutusjärjestelmä kannustaa taloyhtiöiden hallituksen jäseniä ja puheenjohtajia oman osaamisensa kehittämiseen ja luo edellytykset kehittää omaa tietotaitoa kouluttautumalla.

VUOKRAUSTOIMINTA

Mikäli yhtiössäsi on vuokrattavia tiloja niin huolehidimme niiden vuokrauksesta ja hyväksytämme päässääntöisesti kaikki vuokralaiset hallituksella. Informoimme hallitusta aina kokousten yhteydessä kulloisestakin vuokraustilanteesta selkeiden koostelistojen avulla.

KORJAUSTEN ORGANISOINTI

Toimistollamme on laaja kokemus kilpailuttamisesta ja rakennuttamisesta.

Hoidamme hankkeiden suunnittelun kilpailuttamisen sekä urakoiden kilpailutuksen ja tarvittavat tarjousvertailut sekä esitysten laadinnan yhtiökokouskäsittelyä silmälläpitäen.

Käymme kaikki hankkeet perusteellisesti läpi hallituksen kokouksissa.

Itse korjaustöiden toteutuksen yhteydessä hoidamme rakennuttamistehtävät joka on suuri etu taloyhtiölle kun hanketta koordinoin yhtiön hyvin tunteva henkilö.

Hoidamme korjaustöille rahoituksen kilpailuttamalla rahalaitoksia ja haemme valtion korkotuen lainoille. Haemme myös aina kun mahdollista kaikki mahdolliset avustukset.

VAKUUTUSTURVA

Kaikki isännöimämme kiinteistöt on vakuutettu kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Ko. vakuutuksiin sisältyy aina hallituksen ja isännöitsijän vastuuvakuutus.

HALLITUKSEN JÄSENTEN ROOLIT, TYÖNJAKO JA VASTUUALUEET

Alla on kuvattu erilaisia tehtäviä, joiden soveltuvuutta ja tarpeellisuutta oman taloyhtiön osalta kunkin taloyhtiön hallitus voi miettiä sekä halutessaan hyödyntää oman taloyhtiön hallitustyöskentelyn kehittämisessä sekä hallitustoiminnan mielekkyyden parantamisessa. Tehtävälistaus ei ole kaikenkattava, eikä ainoa oikea. Tarkoitus on antaa alla olevalla listauksella virikkeitä taloyhtiöissä pohdittaviksi sekä hallituksen roolituksen mietinnän pohjaksi.

Hallitus on päättävä elin, eikä päätöksentekoa eri asioista ole järkevää tai tarkoituksenmukaista – eikä aina laillistakaan – siirtää yksittäisen hallituksen jäsenen tehtäväksi. Hallitus vastaa toimielimenä taloyhtiön päätöksistä ja toiminnasta. Erilaiset vastuuhenkilöt toimivat erikoistuneita asioiden seuraajina ja raportoijina sekä muutosten esittäjinä hallitukselle.

Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä, vastaa hallituksen pöytäkirjojen sisällöstä sekä toimii tiiviissä yhteistyössä isännöinnin kanssa taloyhtiön asioiden hoitamisessa.

Turvallisuuspäällikkö toimii lakisääteisenä pakollinen useimmissa taloyhtiöissä ja vastaa taloyhtiön pelastus- ja turvallisuusasioista. Huolehtii, että pelastussuunnitelma on tehty, ajan tasalla sekä toimitettu kunnan pelastusviranomaisille ja tiedotettu keskeisiltä osin taloyhtiön asukkaille.

Tositetarkastaja on hallituksen keskuudestaan valitsema henkilö, joka määräajoin käy läpi taloyhtiön kirjanpidon ja tarkistaa tositteiden oikeellisuuden ja asianmukaisuuden. Tositetarkastajan toiminnan pelisäännöt päätetään hallituksen kokouksessa ja sovitaan yhdessä isännöintiyhteisön kanssa.

Energiaekspertti seuraa taloyhtiön energiankulutusta niin lämmön, sähkön kuin veden osalta sekä perehtyy mahdollisiin energiansäästötoimiin. Seurantatietoihin perustuen energiaekspertti raportoi kulutustietojen isoimmat poikkeamat sekä tekee hallitukselle ehdotuksia energiankulutuksen alentamiseksi.

Asukasvastaava perehdyttää uudet asukkaat talon tapaan toimia (järjestysmääräykset, yhtiökokous, hallitus, pelastussuunnitelma, saunavuorot, huoltoyhtiö, isännöitsijä yms.). Mikäli tehtävään sisällytetään asioiden tiedottaminen myös nykyisille asukkaille, voi nimikkeenä olla tiedotusvastaava.

Tiedotusvastaava hoitaa hallituksen päättämät erilliset viestintäasiat suhteessa asukkaisiin ja osakkaisiin, sekä tarvittaessa myös muihin tahoihin. Tehtävään voi kuulua taloyhtiön kotisivujen ylläpito sekä asukastiedotteiden toimittaminen. Isännöitsijä huolehtii tavanomaisesta tiedottamisesta.

Talkoovastaava hoitaa talkoiden organisoinnin etukäteissuunnittelun, valmistelujen sekä toteuttamisen ja tiedottamisen osalta. Mm. tarvittavien välineiden ja tarjoilujen hankinta sekä talkootehtävien suunnittelu hallituksen päätösten mukaisesti kuuluvat tehtäviin.

Ulkoaluevastaava seuraa leikkipaikan, roska-astioiden/jätekatoksen alueen ja parkkipaikan siisteyttä sekä tilannetta. Lisäksi hän huolehtii leikkivälineiden kunnosta. Nimike voi olla myös vihervastaava, jonka tehtävä painottuu piha-alueen viihtyisyyteen.

Sisätilavastaava hoitaa esim. porrashuoneiden, varastotilojen ja pyörävajojen tyhjennystalkoot kerran vuodessa.

Remonttivastaava toimii taloyhtiön korjaushankkeissa hallitusta edustavana yhteyshenkilönä hankkeen eri tahojen suuntaan sekä huolehtii yhdessä isännöitsijä kanssa, että asukkaat ovat riittävän hyvin perillä valmisteilla tai käynnissä olevista korjaushankkeista. Remonttiyhdyshenkilö voidaan nimetä myös projektikohtaisesti ja hän yleensä osallistuu mahdollisuuksien mukaan hankkeen työmaakokouksiin.